Legevakt

Kommunens ansvar for organisering og tilrettelegging av øyeblikkelig hjelptjeneste inklusive legevakt og medisinsk nødmeldetjeneste går fram av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2 første ledd punkt 3 og § 3-5. I dette ligger blant annet at kommunen skal ha et system som sikrer ivaretakelse av øyeblikkelig hjelp hele døgnet.

Fastlegen skal sørge for øyeblikkelig hjelptilbud til sine listeinnbyggere i kontortiden. Kommunen skal sørge for nok kapasitet i fastlegetjenesten til at tilreisende, pendlere, studenter mfl., som har fastlege i en annen kommune, kan konsultere fastlege.

Kommunen er ansvarlig for at det er nok kapasitet i allmennlegetjenesten (fastlege- og legevakttjeneste) ved behov for øyeblikkelig hjelp for innbyggere som har valgt å stå utenfor fastlegeordningen, utenlandske turister med fler.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom legekontorenes åpningstid, kan innbyggeren oppsøke legevakten i kommunen/samarbeidende kommuner, eller ringe kommunens legevaktnummer. Alle legekontor plikter å opplyse om hvor man kan henvende seg dersom legekontoret er stengt.

Legevakten skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om tiltak er nødvendig umiddelbart, eller om behandling kan avventes til neste dag slik at vedkommende kan oppsøke sin fastlege.

Ved livstruende tilstander eller dersom hjelpen ikke kan vente, vil det være aktuelt å ringe nødnummer 113, det vil si akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Akuttmedisin

Ved akutt sykdom eller skade eller behov for øyeblikkelig hjelp som oppstår på kveld eller natt og som ikke kan vente til neste dag (kontakt med fastlege), kontaktes legevakt. Ved behov for medisinsk nødhjelp ringer man 113. Behovet for ambulansetransport vurderes ut fra den medisinske tilstanden og herunder hvor mye tilstanden haster. Pasienten sendes til det sykehuset som har kompetanse og tilbud til å behandle den skaden eller sykdommen det gjelder. For uklare tilstander kan pasienten legges inn ved ett sykehus for å stille diagnose. Deretter kan det være aktuelt å sende pasienten videre til et mer spesialisert sykehus, avhengig av hvilken tilstand det gjelder.

Kilde: www.regjeringen.no